ทัวร์รายวิชา by DR.NATT : การออกแบบเชิงคุณภาพและการจัดการนวัตกรรม (Quality Design and Innovation Management)