อาจารย์และนิสิตวิศวฯ รับรางวัลเหรียญทองและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับนายณัทกร เกษมสำราญ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ พุ่มรินทร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ในโอกาสได้รับรางวัลรางวัลเหรียญทอง (gold prize) และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (2nd runner up) พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท จากการประกวดรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ระดับอุดมศึกษา กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองผลฝังตัว ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

จากผลงาน “จุฬาแฮพไอโอที (CU-HAPiot) ชุดสมาร์ทแพลตฟอร์มไอโอทีสำหรับการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ (CU-HAPiot : Chulalongkorn High Agriculture Platform with IoT)” ซึ่งเป็นระบบสมองกลฝังตัวที่มีขีดความสามารถในการตรวจวัดปริมาณทางสภาวะแวดล้อมของฟาร์ม ส่งข้อมูลจากตัวตรวจจับ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น EC pH ความเข้มแสง ระดับ UVA UVB ความสูงระดับน้ำทะเล และอื่น ๆ ผ่าน UDP Protocol ด้วยเทคโนโลยี Narrowband IoT 900MHz (NB-IoT) เข้าสู่ Node-Red platform & Linux cloud server ที่มีระบบจัดเก็บลงฐานข้อมูลนำไปสู่การหาค่าเหมาะที่สุด (optimization) ให้การเพาะปลูกในระบบไฮโดรโปรนิกส์มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมต้นแบบระบบการปลูกพืชโดยใช้แสงเทียม (Plant Factory with Artificial Light : PFAL) สำหรับเร่งการเจริญเติบโตของผักและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue culture) เพื่อการส่งเสริมการทำเกษตรแบบอัจฉริยะ (Smart Farm)