คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะอักษรศาสตร์ และสถาบันขงจื่อ จัดโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับคณาจารย์และนิสิตคณะวิศวฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะอักษรศาสตร์ และสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับคณาจารย์และนิสิตคณะวิศวฯ โดยมุ่งเน้นการสอนทักษะภาษาจีนขั้นพื้นฐานทางด้านการฟัง การพูดและการสื่อสารสำหรับชีวิตประจำวัน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต ซึ่งได้มีพิธีเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง 402 อาคาร 3 คณะวิศวฯ โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ธวัชชัย ชรินพานิชกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ. ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และ รศ. ดร.เมี่ยว หรง ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ เป็นประธาน