ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายและเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “เตรียมพร้อมรับมือ พ.ร.บ.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ’62”

โครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ (เปิดโลกลานเกียร์) คณะวิศวฯ จุฬาฯ ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายและเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “เตรียมพร้อมรับมือ พ.ร.บ.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ’62” ร่วมเจาะลึกประเด็นที่ควรรู้ ข้อดีและผลกระทบจาก พ.ร.บ.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยวิทยากรผู้ทรงเกียรติ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 08.30–12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 4 (เจริญวิศวกรรม) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

วิทยากร
1. คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2. อาจารย์ปริญญา หอมเอนก ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัท ACIS Professional Center Co., Ltd. (ACIS)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกริก ภิรมย์โสภา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. น.อ. อมร ชมเชย ผู้อำนวยการกองสงครามไซเบอร์ สำนักระบบบัญชาการและควบคุม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ

ดำเนินรายการโดย
อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ภารกิจบูรณาการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ โทร. 0-2218-6334

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://goo.gl/forms/0d9xMk8uT8410v3D3