ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิศวฯ ในโอกาสที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ ดร.กอบบุญ หล่อทองคำ ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ และ ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในโอกาสที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์