คณะวิศวฯ จัดสัมมนา ผู้บริหารและกรรมการบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารคณะฯ”

เมื่อวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562 คณะวิศวรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนา ผู้บริหารและกรรมการบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารคณะฯ” เพื่อเป็นการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นในการพัฒนาคณะฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล