คณะวิศวฯ จัดงานแสดงความยินดีให้แก่คณาจารย์ เนื่องในโอกาสที่รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานแสดงความยินดีให้แก่ ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล ศ. ดร.กอบบุญ หล่อทองคำ ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล และ ศ. ดร.ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ เนื่องในโอกาสที่รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์