การอบรม MATLAB & SIMULINK

ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการจัดการอบรม MATLAB & SIMULINK เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รู้จักการใช้งานของโปรแกรม MATLAB และ โปรแกรม Simulink ในเบื้องต้น และการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม MATLAB ในส่วนของ Machine Learning and Classification App พร้อมการทำ Workshop ทั้งในส่วนของ โปรแกรม Machine Learning และ การทำงาน Arduino รวมกับ MATLAB และ Simulink เพื่อการนำไปใช้จริง สำหรับการเรียนการสอนและการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กำหนดการจัดอบรม

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.30 น. (รับจำนวนจำกัดเพียง 80 ท่านเท่านั้น) ณ ห้องประชุม 201 B ชั้น 2 ตึก 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายกำหนดการ

09.00 น. – 09.30 น.            ลงทะเบียน
09.30 น. – 10.30 น.            แนะนำโปรแกรม MATLAB
10.30 น. – 10.45 น.           พัก
10.45 น. – 11.45 น.           แนะนำโปรแกรม Machine Learning and Classification App
11.45 น. – 12.00 น.           คำถาม & คำตอบ
12.00 น. – 13.00 น.            พักทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 14.00 น.            MATLAB Machine Learning Workshop
14.00 น. – 15.00 น.            แนะนำโปรแกรม Simulink
15.00 น. – 15.15 น.            พัก
15.15 น. – 16.15 น.           Arduino และ Simulink Workshop
16.15 น. – 16.30 น.            คำถาม & คำตอบ

หากท่านใดมีความประสงค์เข้าร่วมอบรมสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.techsource-asia.com/th-tah-chula-introductionmatlab