ทัวร์รายวิชา by DR. NATT : รายวิชา 2104588 การจัดการภัยพิบัติและเทคโนโลยี

ทัวร์รายวิชา by DR. NATT : รายวิชา 2104588 การจัดการภัยพิบัติและเทคโนโลยี
โดย อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวฯ จุฬาฯ
กลุ่มวิจัยระบบสารสนเทศการจัดการภัยพิบัติและความเสี่ยง จุฬาฯ