อาจารย์วิศวฯ รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 จัดโดยกรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562