พิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันอานันทมหิดล วันที่ 9 มิถุนายน 2562 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์