อาจารย์วิศวฯ รับโล่คณูปการ ในฐานะผู้ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ระบบการศึกษาทางไกลสำหรับศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อติวงศ์ สุชาโต รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์การเรียนรู้ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับโล่คณูปการ ในฐานะผู้ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ระบบการศึกษาทางไกลสำหรับศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ จากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศยจ.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ในพิธีปิดงานประชุมวิชาการ บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา กรุงเทพฯ