ขอเชิญนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ทุกชั้นปี) สมัครเข้าร่วมโครงการ G-DORM Internships with Niigata University Students

ขอเชิญนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ทุกชั้นปี) สมัครเข้าร่วมโครงการ G-DORM Internships with Niigata University Students ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม – 6 กันยายน 2562

ซึ่งนิสิตจะได้ประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีมแบบ Project-based learning รวมถึงการแก้ปัญหาด้านอุตสาหกรรม ร่วมกับนิสิตจาก Niigata University โดย มีบริษัทที่รับนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 2 บริษัท ได้แก่
1.Endo Forging (THAILAND) : จำนวนที่ว่าง 1 ที่
2.Watanabe Heat Treatment: จำนวนที่ว่าง 2 ที่

นิสิตที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทาง e-mail: tannee.p@chula.ac.th หรือ โทร.0-2218-6334 ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

ทั้งนี้หากมีนิสิตเกินจากจำนวนรับสมัคร จะมีการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 โดยคณะกรรมการจากสำนักบริหารวิรัชกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์