Chula eRM ระบบกรอกข้อมูลผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย

New Chula eRM โฉมใหม่! 
.
🤔กรอกข้อมูลผ่านระบบ Chula eRM สะดวกกว่ายังไง?
📍นำไปใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการได้
📍นำไปใช้กับระบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายวิชาการของสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR)
📍นำไปใช้กับระบบบริหารจัดการหลักสูตรของสำนักบริหารวิชาการ (สบว.)
📍สร้าง CV ที่มีรูปแบบอ้างอิงมาจากUniversity of Oxford
.
เข้าระบบได้ที่ https://erm.research.chula.ac.th/portal.html
คู่มือแนะนำการเข้าใช้ระบบ: https://bit.ly/2G5a0nr