อบรม Apple Workshop for Faculty

ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการจัดการอบรมโดยการร่วมมือกับ บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด อบรม Workshop for Faculty เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รู้จักการใช้งานของ Application รวมถึง การเขียน Application ในเบื้องต้น และการประยุกต์ใช้งานเพื่อการนำไปใช้จริง สำหรับการเรียนการสอน และการทำสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กำหนดการจัดอบรม

หัวข้อที่ 1
วันที่จัดอบรม วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.30 -16.30น.

หัวข้อเรื่อง From Zero to Hero workshop
วัตถุประสงค์: เพื่อแนะนำการเขียนโมบายแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา Swift ซึ่งเป็นภาษาที่คิดค้น และพัฒนาโดย Apple และเป็นภาษาที่นักพัฒนาแอพพลิเคชั่นใช้สร้าง mobile application อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทั้งเป็น ภาษาที่ง่ายต่อการศึกษาแม้เป็นผู้เริ่มต้น

หัวข้อการอบรม:
– แนะนำแอพพลิเคชั่น Xcode และการใช้งานเบื้องต้นเพื่อการเขียนโมบายแอพพลิเคชั่นบนระบบปฎิบัติการ iOS
– การสร้างโมบายแอพพลิเคชั่นอย่างง่ายด้วยภาษา Swift ภายใน 3 ชั่วโมง โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับประสบการณ์สร้างโมบายแอพพลิเคชั่นด้วยตัวเอง
– แนะนำการแนวทางการนำภาษา Swift เข้าไปในการเรียนการสอน

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : 30 ท่าน
ระยะเวลาการอบรม : 3 ชั่วโมง

หมายกำหนดการ

13.30 น. – 15.30 น.         เรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษา Swift
15.00 น. – 15.15 น.          พัก
15.15 น. – 16.30น.           ฝึกปฎิบัติการเขียน Application

สถานที่จัดอบรม
อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้อง 309

 

หัวข้อที่ 2
วันที่จัดอบรม วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00น.

หัวข้อเรื่อง Everyone Can Create และ Ibook, Pages
Everyone Can Create หลักสูตรนี้ แนะนำเครื่องมือ หลักสูตรในรูปของหนังสือดิจิตัลและเทคนิคในการใช้งาน Applications ต่างๆ บน iPad, iPhone ที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานต่างๆ เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ การรู้จัก, การใช้งาน Application พื้นฐาน หลักสูตร คู่มือการสอนวาดภาพ ดนตรี วิดีโอและการ ถ่ายภาพ เพื่อช่วยปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการของนักเรียน และการทดลองปฏิบัติ จริงโดยใช้ตัวอย่างอ้างอิงจากการนำไปใช้งานของ iPad, iPhone
Ibook, Pages  เป็นการแนะนำเครื่องมือและเทคนิคในการใช้ MacBook และ Application ต่างๆในการ สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยผ่านการจำลองสถานะการณ์ในห้องเรียน และการสร้างสื่อดิจิตัลในรูปแบบ iBook
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
1. ผู้ที่สนใจการใช้ผลิตภัณฑ์ iPad, iPhone ในการสร้างสรรค์ผลงาน
2. ผู้ที่สนใจการนำเทคโนโลยีไปใช้เพื่อช่วยให้นักเรียน ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในห้องเรียน

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : 30 ท่าน
ระยะเวลาการอบรม : 3 ชั่วโมง

สถานที่จัดอบรม
ห้อง 309 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หากท่านใดมีความประสงค์เข้าร่วมอบรมสามารถลงทะเบียนได้ที่

Link