คณะวิศวฯ จุฬาฯ จัดงานประชุม “1st Workshop on iRAP Developments in Asian Countries” และร่วมลงนามความร่วมมือกับ MIROS ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมมือกับหน่วยงาน iRAP หรือ International Road Assessment Program ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการประเมินความปลอดภัยของถนนในระดับนานาชาติ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาการประเมิน iRAP ในกลุ่มประเทศเอเชีย” โดยได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการประเมินความปลอดภัยของถนนของหน่วยงาน iRAP ที่จัดตั้งในประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ThaiRAP ของประเทศไทย ChinaRAP ของประเทศจีน IndiaRAP ของประเทศจีน และ iRAP ของประเทศมาเลเซีย และมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจำนวนกว่า 30 คน จากหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สนข. กรุงเทพมหานคร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และหน่วยงานต่างชาติ เช่น โครงการความคิดริเริ่มเพื่อความปลอดภัยทางถนนทั่วโลก ภายใต้มูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์ สถาบันทรัพยากรโลก และหน่วยงานการวิจัยด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศมาเลเซีย หรือ Malaysian Institute of Road Safety Research (MIROS)

นอกจากการสัมมนาดังกล่าวแล้ว ยังได้มีการจัดพิธีลงนามความร่วมมือในเรื่องถนนปลอดภัยระหว่างหน่วยงาน ThaiRAP ภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี และหน่วยงาน MIROS ของประเทศมาเลเซีย โดย Dr. Siti Zaharah binti Ishak, Director General โดยจะมุ่งเน้นการวิจัยและดำเนินงานด้านถนนที่ปลอดภัยสำหรับรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นยานพาหนะที่มีสัดส่วนสูงที่สุดของประเทศและเป็นยานพาหนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยมากที่สุด ซึ่งในพิธีลงนามดังกล่าวนี้ได้รับเกียรติจากผู้แทนกระทรวงคมนาคม คือ คุณอดิศร เกษมพรรณราย เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมกับ International Road Assessment Programme (iRAP) ก้าวสู่ศูนย์ความเป็นเลิศ (Centre of Excellence) เพื่อสนับสนุน และผลักดันมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทยสู่ระดับสากล โดยเป็น 1 ใน 10 ศูนย์ความเป็นเลิศของ iRAP ของโลกในการให้คำแนะนำด้านเทคนิคเกี่ยวกับความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานทางถนน และประเมินถนนโดยให้คะแนนแบบดาว (Star Ratings) ซึ่งเป็นมาตรวัดที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เข้าใจง่ายและมีเป้าหมายเพื่อวัดระดับความปลอดภัยของถนน ถนนที่ได้ 5 ดาวจัดเป็นถนนที่มีความปลอดภัยสูงสุด และถนนที่ได้ 1 ดาวจะเป็นถนนที่มีความปลอดภัยต่ำสุด มาตรฐานและค่าเป้าหมายของถนนที่ปลอดภัยตามข้อแนะนำขององค์การสหประชาชาติควรอยู่ที่ตั้งแต่ 3 ดาวขึ้นไป

ในปัจจุบัน ศูนย์ความเป็นเลิศของ iRAP คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ThaiRAP ดำเนินการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ชูจารุกุล รองคณบดีและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีภาคเครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศไทยร่วมดำเนินการ