คณะวิศวฯ ร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 16 ปี แห่งการสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี ได้ไปร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 16 ปี แห่งการสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย