คณบดีคณะวิศวฯ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม Designing Your Life by Bill Burnett ซึ่งจัดโดย CU Leadership Club

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม Designing Your Life by Bill Burnett ผู้เขียนหนังสือและผู้สอนคลาส Designing Your Life จาก Stanford d.school ซึ่งจัดโดย CU Leadership Club ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเจิรญวิศวกรรม คณะวิศวฯ จุฬาฯ