บทความ “การพัฒนาการเรียนการสอนแบบก้าวกระโดดด้วย Platform”

บทความ “การพัฒนาการเรียนการสอนแบบก้าวกระโดดด้วย Platform”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อังคีร์ ศรีภคากร
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวฯ จุฬาฯ

อ่านบทความ