คณะวิศวฯ จุฬาฯ ร่วมส่งเสริมการพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด สร้างสรรค์ ออกแบบด้าน Innovation & Enterprise Capabilities ภายใต้ความร่วมมือกับ True Lab และ Nanyang Polytechnic ประเทศสิงคโปร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมส่งเสริมการพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด สร้างสรรค์ ออกแบบด้าน Innovation & Enterprise Capabilities ภายใต้ความร่วมมือกับ True Lab และ Nanyang Polytechnic ประเทศสิงคโปร์

จัดกิจกรรม Mixed Team Ideation Competition ในวันที่ 10-12 กันยายน 2562 ณ True Lab ชั้น 1 อาคาร 3 คณะวิศวฯ จุฬาฯ เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการคิดและออกแบบสร้างสรรค์แนวทาง หรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยนิสิตจะได้รับโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนิสิตต่างชาติและได้รับประสบการณ์ผ่านการลงมือทำในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้