ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562
เวลา 11.00 – 13.00 น.
ณ หอประชุมใหญ่ (ห้อง 117) ตึก 3 คณะวิศวฯ จุฬาฯ

รายนามผู้เกษียณอายุราชการ
1. อ. ดร.เจิดศักศิ์ ไชยคุนา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2. นางดวงพร พิสนุแสน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
3. นายธีรพงษ์ ประทุมศิริ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
4. นางนงนุช ธีรกรชัยธวัช ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
5. รศ. ดร.บรรเจิด พละการ ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ
6. นางมนิส เขียวน้อย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
7. นางสาวยุพา ทัสกุล ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ
8. นายศิริ ใจซื่อ ภารกิจบริหารระบบกายภาพ
9. ผศ. ดร.สืบสกุล พิภพมงคล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
10. นางสุพรรณี ยงกิจเจริญลาภ ห้องสมุด
11. ผศ.สุวิทย์ นาคพีระยุทธ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
12. นางอัจฉรา ปลื้มกุศล ภารกิจบริหารระบบกายภาพ