คณะวิศวฯ ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก National Cheng Kung University และคณะผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ ประเทศไต้หวัน

เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย อ. ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย ผู้ช่วยคณบดีด้านวิรัชกิจ และคณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเคมีและหลักสูตรวิศวกรรมชีวเวช ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก National Cheng Kung University และคณะผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ ประเทศไต้หวัน โดยการมาเยือนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา บุคลากรและนักวิจัย รวมถึงความร่วมมือในด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง