งานแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 จำนวน 12 ท่าน พร้อมทั้งได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ศรีอินทาเนีย” เพื่อเป็นที่ระลึกและขอบคุณคณาจารย์ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ เปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมมาเป็นระยะเวลานาน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี เป็นประธานในพิธี

รายนามผู้เกษียณอายุราชการ
1. อ. ดร.เจิดศักศิ์ ไชยคุนา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2. นางดวงพร พิสนุแสน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
3. นายธีรพงษ์ ประทุมศิริ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
4. นางนงนุช ธีรกรชัยธวัช ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
5. รศ. ดร.บรรเจิด พละการ ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ
6. นางมนิส เขียวน้อย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
7. นางสาวยุพา ทัสกุล ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ
8. นายศิริ ใจซื่อ ภารกิจบริหารระบบกายภาพ
9. ผศ. ดร.สืบสกุล พิภพมงคล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
10. นางสุพรรณี ยงกิจเจริญลาภ ห้องสมุด
11. ผศ.สุวิทย์ นาคพีระยุทธ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
12. นางอัจฉรา ปลื้มกุศล ภารกิจบริหารระบบกายภาพ

รูปเพิ่มเติม