คณะวิศวฯ จุฬาฯ เป็นพันธมิตรด้านความรู้จัดงาน Maintenance & Resilience Asia 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะพันธมิตรด้านความรู้ (Knowledge Partner) ได้ร่วมจัดงานนิทรรศการและการแสดงผลงาน Maintenance & Resilience Asia 2019 (MRA 2019) ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

งานนิทรรศการและการแสดงผลงาน Maintenance & Resilience Asia 2019 จัดโดย Japan Management Association (JMA) และบริษัท เอ็กซโปซิส จำกัด ด้วยการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเสนอเทคโนโลยี นวัตกรรมอุตสาหกรรมการผลิต และโครงสร้างพื้นฐานให้กับผู้ประกอบการ วิศวกร และผู้สนใจเข้าร่วมงานจากประเทศในอาเซียน สอดคล้องตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลที่ผลักดันให้ทุกภาคส่วนปรับตัวให้เข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพื่อให้ทันต่อการแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก

พิธีเปิดงานในวันที่ 2 ตุลาคม ได้เริ่มขึ้นโดยการกล่าวต้อนรับโดยตัวแทนผู้จัดงาน คุณ Masami Nagamura ประธาน Japan Management Association ตามด้วยคำกล่าวสุนทรพจน์โดยคุณภูริพันธ์ บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ในฐานะองค์กรที่สนับสนุนการจัดงาน คำกล่าวสุนทรพจน์โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะพันธมิตรด้านความรู้ คำกล่าวสุนทรพจน์โดยคุณวิจิตต์ นิมิตรวานิช สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม ในฐานะเจ้าภาพร่วมการจัดงาน หลังจากนั้นคุณภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาการแทนรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีพิธีตัดริบบิ้นเปิดงานอย่างเป็นทางการ

 

พิธีเปิดงาน MRA 2019

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติจัดแสดงบูธนิทรรศการ ในส่วนด้านหน้าของงานแสดง โดยมีการนำเสนอโครงการ Regional Resilience Enhancement through Establishment of Area-BCM at Industry Complexes in Thailand ซึ่งมีคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาทิเช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรพันธ์ จินตนาภักดี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ศรีอริยวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ, ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.สุภัทรา วิเศษศรี ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ, อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, และอาจารย์ ดร.จิง ถาง สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ เป็นนักวิจัยในโครงการ ร่วมกับวิทยาลัยประชากรศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะพาณิยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Nagoya Institute of Technology และสถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งจากประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งมีการนำเสนอผลงานจากโครงการวิจัย การสร้างหุ่นยนต์เคลื่อนที่เพื่อตรวจสอบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง โดย อาจารย์ ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวรและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และโครงการ Intelligent Platform to Capture Large-Scale Aerial Data จากบริษัท HG Robotics จำกัด

 

บูธคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำงาน MRA 2019

 

 แขก VIP เยี่ยมชมบูธคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 แขก VIP เยี่ยมชมบูธคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

ในช่วงก่อนรับประทานอาหารกลางวันสำหรับแขกพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล รองคณบดี (วิชาการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นผู้ร่วมกล่าวต้อนรับแขกพิเศษทั้งจากประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทย และนานาประเทศ

ภายในงานมีการบรรยายจากสองเวที ได้แก่ เวที Smart Manufacturing for Thailand 4.0 และเวที Smart City & i-Construction for Thailand 4.0 ในช่วงบ่ายของงานวันแรก เวที Smart City & i-Construction for Thailand 4.0 มีการบรรยาย “ปาฐกถาพิเศษ: โอกาสในความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่น” โดยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยระบบสารสนเทศการจัดการภัยพิบัติและความเสี่ยง และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่อด้วยการขยายความโครงการ “การยกระดับการรับมือการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคได้โดยการสร้าง Area-BCM ในพื้นที่อุตสาหกรรมในประเทศไทย” โดย Professor Dr. Kenji Watanabe (Nagoya Institute of Technology) ในส่วนของเวที Smart Manufacturing for Thailand 4.0 ช่วงบ่ายมีการบรรยายเรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยในการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล รองคณบดี (วิชาการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี

 

ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล

 

อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์

 

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่ 2-4 ตุลาคม 2562 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ