ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าฟังงานบรรยายพิเศษ เรื่อง “Generation Disruption”

โครงการอาศรมความคิด อรุณสรเทศน์ ณ ลานเกียร์ (เปิดโลกลานเกียร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าฟังงานบรรยายพิเศษ เรื่อง “Generation Disruption”
โดย : ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร
ประธานกรรมการโรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562
ระหว่างเวลา 14.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 117 ชั้น 1 อาคาร 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามารถเข้าร่วมฟังการบรรยาย ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ภารกิจบูรณาการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ โทร. 0-2218-6330