ศิษย์เก่าและอาจารย์ วิศวฯ จุฬาฯ ได้รับรางวัล CEJ Citation Award 2018

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าและอาจารย์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ ในโอกาสได้รับรางวัล Coastal Engineering Journal Citation Awards of 2018 จาก Japan Society of Civil Engineers ประเทศญี่ปุ่น สำหรับบทความวิจัยเรื่อง Improvement of Tsunami Countermeasures based on Lessons from the 2011 Great East Japan Earthquake and Tsunami — Situation after Five Years โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนวัช สรรพศรี (อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยโทโฮคุ ประเทศญี่ปุ่น และศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), อาจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ (อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล และศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), Associate Professor Dr. Jeremy D. Bricker (อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเดลฟ์ ประเทศเนเธอร์แลนด์), อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ (อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), Mr. Akihiro Hayashi (นักวิจัยประจำบริษัท Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Kei Yamashita (อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยโทโฮคุ), ดร.Fumiyasu Makinoshima (นักวิจัยประจำ Fujitsu Laboratories Ltd. ประเทศญี่ปุ่น), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Volker Roeber (อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย Pau and Pays de l’Adour ประเทศฝรั่งเศส), และ ศาสตราจารย์ ดร.Fumihiko Imamura (อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยโทโฮคุ) โดยมีการมอบรางวัลไปเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562

 

รางวัล Coastal Engineering Journal Citation Award เป็นรางวัลที่มอบให้ผลงานวิชาการที่มีผลกระทบในด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ โดยคัดเลือกจากบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Coastal Engineering Journal (ISI Q2, Scopus Q2) และได้รับการอ้างอิงสูงสุดในเวลา 5 ปี