คณาจารย์คณะวิศวฯ ในนาม CDIO Thailand และ CDIO Collaborator เข้าร่วมการประชุมวิชาการ “INVITATION TO THE TEMASEK FOUNDATION CONCEIVE-DESIGN-IMPLEMENT-OPERATE (CDIO) FORUM 2019” ณ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในนาม CDIO Thailand และ CDIO Collaborator นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ พุ่มรินทร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ ในฐานะผู้แทนคณะกรรมการวิศวศึกษา ภายใต้ภารกิจบูรณาการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และทีมคณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับเชิญจาก TEMASEK ในการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “INVITATION TO THE TEMASEK FOUNDATION CONCEIVE-DESIGN-IMPLEMENT-OPERATE (CDIO) FORUM 2019” ณ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นเวทีสำหรับการแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน ทบทวนความพร้อมของ CDIO ในอนาคต การสร้างเครือข่ายระหว่างผู้นำทางด้านการศึกษาระดับสูง (IHLs) ในภูมิภาคเอเชีย ในยุคของอุตสาหกรรม 4.0 และการแบ่งปันเกี่ยวกับวิธีการประดิษฐ์ดิจิทัลการวิเคราะห์ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตสำหรับการบูรณาการในการยกระดับการศึกษาทางด้านวิศวกรรมตามกรอบการสอนและการเรียนรู้ CDIO และเพื่อเป็นการสานต่อความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนรวมถึงการนำความรู้ และทักษะต่าง ๆ ที่จะสามารถนำมาใช้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะวิศวฯ ต่อไป