คณาจารย์คณะวิศวฯ ในนาม CDIO Thailand และ CDIO Collaborator เข้าร่วมการประชุมวิชาการ “International Working Meeting 2019” ณ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในนาม CDIO Thailand และ CDIO Collaborator นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อังคีร์ ศรีภคากร ประธานคณะกรรมการวิศวศึกษา และรองศาสตราจารย์ ดร.กุณฑินี มณีรัตน์ ผู้แทนคณะกรรมการวิศวศึกษา ภายใต้ภารกิจบูรณาการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และทีมคณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมการประชุมวิชาการ “International Working Meeting 2019” ณ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2562 เป็นการเข้าร่วมเพื่อทบทวนความพร้อมของ CDIO ในอนาคต รวมถึงการประชุมกลุ่มย่อยและประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนาแผนการดำเนินงานที่จะนำแนวคิดและกลยุทธ์ใหม่ ๆ มาใช้ประโยชน์กับการพัฒนากรอบแนวคิด CDIO ที่จะนำไปสู่คลื่นลูกใหม่ของนวัตกรรมในด้านการศึกษาด้านวิศวกรรม และเพื่อเป็นการสานต่อความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนรวมถึงการนำความรู้ และทักษะต่าง ๆ ที่จะสามารถนำมาใช้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะวิศวฯ ต่อไป