พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลแสดงภาพ ประเมินผลและรายงานอุบัติเหตุบนท้องถนน ของธนาคารโลก

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร – ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลแสดงภาพ ประเมินผลและรายงานอุบัติเหตุบนท้องถนน ของธนาคารโลก (Data for Road Incident Visualization, Evaluation, and Reporting: DRIVER) ซึ่งเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากธนาคารโลก (World Bank) ภายใต้โครงการความริเริ่มเพื่อความปลอดภัยทางถนนทั่วโลก ที่ดำเนินงานโดยมูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์

ระบบข้อมูลสร้างภาพ ประเมินผล และรายงานอุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นระบบการรายงาน แสดงและประเมินผลข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ในลักษณะ Web Application ด้วยการแสดงแผนที่ตำแหน่งที่เกิดเหตุบนท้องถนน รายละเอียดของเหตุการณ์ ยานพาหนะและคน เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ สืบค้นข้อมูล ประเมินความเสียหายและจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากอุบัติเหตุทางถนน พร้อมทั้งสามารถสร้างรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอได้

โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมการใช้ระบบดังกล่าว คือ กรุงเทพมหานคร จะได้ใช้ประโยชน์จากการใช้ฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนที่ได้มาตรฐานในระดับชาติของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และจากการวิเคราะห์ของหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินความปลอดภัยทางถนน คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นศูนย์ความเป็นเลิศของโครงการการประเมินความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย หรือ ThaiRAP ในการสนับสนุนการทำงานของคณะอนุกรรมการศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร ที่ดำเนินงานภายใต้ศูนย์อำนวยการคงามปลอดภัยทางถนน กรงเทพมหานคร (ศปถ. กทม.) ใช้เพื่อตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลความสำเร็จของารแก้ไขจุดเสี่ยวต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามแผนงานของ ศปถ. กทม. และใช้เป็นข้อมูลในการออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในกรุงเทพมหานครลดลงอย่างเป็นรูปธรรม