อาจารย์ วิศวฯ จุฬาฯ ได้รับเชิญเป็น Facilitator ในงาน Workshop ของ UNDRR

The United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) สำนักงานภูมิภาคประจำเอเชียแปซิฟิก ได้เชิญอาจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และ หัวหน้ากลุ่มวิจัยระบบสารสนเทศการจัดการภัยพิบัติและความเสี่ยง (DRMIS) จุฬาฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Consultation on Business Resilience of Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs) และปฏิบัติหน้าที่เป็น Facilitator ในการระดมสมองในหัวข้อ “Addressing Data Gaps” เพื่อหาปัญหาและแนวทางการแก้ไขในด้านข้อมูลสำหรับกลุ่มธุรกิจที่ต้องดำเนินธุรกิจในภาวะภัยพิบัติ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ กรุงเทพฯ จัดโดย UNDRR