ขั้นตอนการลาประเภทต่างๆ ผ่านระบบบริการบุคลากรอัตโนมัติ CUERP-ESS

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้เปลี่ยนแปลงระบบ ESS เกี่ยวกับการลา รวมถึงการขอหนังสือรับรอง และข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะเริ่มใช้ระบบใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ภารกิจบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงขอแจ้งขั้นตอนการลาประเภทต่างๆ ในระบบบริการบุคลากรอัตโนมัติ CUERP-ESS
ทั้งนี้ การลากิจ และลาพักผ่อน จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อน จึงจะหยุดงานได้ โดยคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านจะต้องขออนุมัติการลาผ่านระบบบริการบุคลากรอัตโนมัติ CUERP-ESS ด้วยตนเอง โดยเข้าไปที่ https://www.cuerpapp.chula.ac.th หรือผ่าน Application CUERP-FIORI โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ
 
ไฟล์
ขนาด
ไฟล์
1
ขั้นตอนการลาประเภทต่างๆผ่านระบบบริการบุคลากรอัตโนมัติ CUERP-ESS
2MB