ประกาศการคัดเลือกผู้สมควรรับการเสนอชื่อเพื่อขอรับพระราชทานทุน แผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2563

ประกาศการคัดเลือกผู้สมควรรับการเสนอชื่อเพื่อขอรับพระราชทานทุน แผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2563

นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กำลังจะจบการศึกษาและคาดว่าจะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ทุกคน ที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุ สามารถยื่นขอความจำนงขอรับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2563 ได้โดยกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ กำหนดส่งเอกสารการสมัคร ระหว่างวันที่ 13-24 มกราคม 2563

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdSE8ucYabehMjZ4Z…/viewform

คุณสมบัติ
1. มีสัญชาติไทย
2. มีผลการศึกษาดีเยี่ยม ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันสิ้นปีปฏิทิน
4. มีความประพฤติดีเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม
5. มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ โดยจะต้องมีเอกสารแสดงผลการตรวจสุขภาพในวันสัมภาษณ์
6. มีความตั้งใจและมีศักยภาพที่จะศึกษาวิชาการขั้นสูง
7. มีการแสดงผลการทดสอบภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสถาบันที่จะไปศึกษาต่อ (TOEFL หรือ IELTS)

https://www.eng.chula.ac.th/th/26207