คณะวิศวฯ ให้การต้อนรับครูและนักเรียน จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ จังหวัดนครพนม

วันที่ 16 มกราคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศ. ดร.เกษม ชูจารุกุล รองคณบดี รศ. ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อ. ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและผู้สอนหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ได้ให้การต้อนรับครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ จังหวัดนครพนม โดยการมาเยือนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ ข้อมูลหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ และเยี่ยมชมห้องสมุด