อาจารย์วิศวฯ รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญญาพันธ์ วิรุฬห์ศรี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และคณะ ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในผลงาน เรื่อง “ข้อสะโพกเทียมชนิดมอดูล่ายูนิโพล่าที่เหมาะสมกับกายวิภาคศาสตร์ของคนไทย (Unipolar Modular Hip Prosthesis for Thai Anatomy)” จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยได้เข้ารับรางวัลในวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ไปร่วมแสดงความยินดี