คณะวิศวฯ ให้การต้อนรับครูและนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี ศ. ดร.เกษม ชูจารุกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร รศ. ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ. ดร.เสวกชัย ตั้งอร่ามวงศ์ ผู้ช่วยคณบดี ผศ. ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ และ รศ. ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้ให้การต้อนรับครูและนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยการมาเยือนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และห้องสมุดของคณะฯ