คณะวิศวฯ จัดโครงการ Bangkok One Day Tour ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ภารกิจบริหารและธุรการ ด้านวิรัชกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ผศ. ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย ผู้ช่วยคณบดี ได้จัดโครงการ Bangkok One Day Tour ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นประจำในทุก ๆ ภาคการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสทางด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยรวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้กับนิสิตต่างชาติ และในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 นี้ มีนิสิตต่างชาติพร้อมทั้งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ Bangkok One Day Tour จำนวน 27 คน

โดยสถานที่ที่ทางภารกิจฯ นำนิสิตต่างชาติไปทัศนศึกษานั้น ได้แก่ นิทรรศรัตนโกสินทร์ ซึ่งภายในนิทรรศการจะแบ่งเป็นห้องจัดแสดงจำนวน 7 ห้อง โดยในแต่ละห้องนิสิตต่างชาติจะได้เรียนรู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ศิลปกรรมไทย สถาปัตยกรรมไทย ต่อจากนั้นนิสิตต่างชาติยังได้เข้าเยี่ยมชมความงดงามของวัดสระเกศราชวรมหาวิหารที่มีประวัติการก่อสร้างที่ยาวนานนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาก่อนจะแล้วเสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้รับพระราชทานนามว่า “สุวรรณบรรพต หรือ ภูเขาทอง” โดยบนยอดภูเขาทองเป็นที่ตั้งของพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งในโอกาสนี้นิสิตต่างชาติได้ขึ้นไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองด้วย