โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของคณะวิศวฯ จุฬาฯ ประจำปี 2563”

ภารกิจบริหารคุณภาพองค์กร ภายใต้กลุ่มภารกิจแผนยุทธศาสตร์และบริหารคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การบริหารความเสี่ยงและวางระบบควบคุมภายในของคณะวิศวฯ จุฬาฯ ประจำปี 2563” เมื่อวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุม 213 ชั้น 2 ตึก 3 คณะวิศวฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นวิทยากรบรรยายให้กับคณะกรรมการระบบบริหารความเสี่ยงฯ จากภาควิชาและส่วนกลาง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ผลกระทบความเสี่ยง และกรณีศึกษาของการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยต้องคาดการณ์ความเสี่ยงและหาแนวทางการรับมือกับความเสี่ยงในอนาคต