คณาจารย์ วิศวฯ จุฬาฯ ได้รับเชิญบรรยายในงาน Japan-Thailand Symposium on Smart Industrial Safety 2020

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล รองคณบดี (วิชาการ) และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยระบบสารสนเทศการจัดการภัยพิบัติและความเสี่ยง และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายในงาน Japan-Thailand Symposium on Smart Industrial Safety 2020 ซึ่งจัดขึ้นโดย Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) ประเทศญี่ปุ่น และกระทรวงอุตสาหกรรม ประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุม TKP Shinbashi กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

พิธีเปิดเริ่มต้นขึ้นโดย Mr. KAWAMOTO Ken-ichi Deputy Director-General for Industrial, METI กล่าวสุนทรพจน์ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ตามด้วยสุนทรพจน์ต้อนรับจากคุณกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสุนทรพจร์จากคุณสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูตประจำกรุงโตเกียว โดยมีคุณบวร สัตยาวุฒิพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายอุตสาหกรรม) สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว เป็นผู้อ่านสุนทรพจร์แทน

หลังจากนั้นได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในด้านความปลอดภัยอุตสาหกรรมอัจฉริยะจากภาคการศึกษา ภาครัฐบาล และภาคเอกชน โดยมี Professor MIYAKE Atsumi จาก Yokohama National University ประเทศญี่ปุ่น, Professor YAMASHIYA Toshiyuki จาก Tokyo University of Agriculture and Technology ประเทศญี่ปุ่น, รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, และคุณวิสูตร เดือนกว้าง จากสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ร่วมลงนาม พร้อมกันนี้มีผู้บริหารและผู้แทนองค์กรที่เกี่ยวข้องให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ได้แก่ คุณกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, คุณบวร สัตยาวุฒิพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายอุตสาหกรรม) สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว, และ Mr. KAWAMOTO Ken-ichi Deputy General for Industrial and Product Safety METI

ต่อจากนั้นได้เข้าสู่ช่วงการนำเสนอโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับเชิญมาบรรยายซึ่งประกอบไปด้วย Mr. TAKAHASHI Shutaro (Assistant Director, Industrial Safety Division, Industrial and Product Safety Policy Group, METI), คุณปณตสรรค์ สูจยานนท์ (ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม), Professor YAMASHITA Toshiyuku (Professor and Chair, Department of Chemical Engineering, Tokyo University of Agriculture and Techology), คุณวิสูตร เดือนกว้าง (สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย), คุณกรณเสฎฐ์ ปิติอริยะนันท์ ผู้จัดการ Inspection บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)), คุณเสริมศักดิ์ นันทพงศ์ (ผู้จัดการ-อาชีวอนามัย ความปลอดภัย ป้องกันและระงับอัคคีภัย บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)), รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล (รองคณบดี (วิชาการ) และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ (หัวหน้ากลุ่มวิจัยระบบสารสนเทศการจัดการภัยพิบัติและความเสี่ยง และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), Mr. KUWANO Kenichiro (Director of Maintenance Business Division บริษัท Sankyu Inc. ประเทศญี่ปุ่น) และ คุณยุทธพงษ์ ศุภกร (Industrial Specialist of New Product Design & Development Section, Development and Knowledgement Management Department สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น))