ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ จุฬาฯ ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์

การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้)

Professor Aroon Sorathesn Center of Excellence in Environmental Engineering
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์

           ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์ จะเป็น “หน่วยปฏิบัติการวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมอันดับหนึ่งของประเทศไทยและระดับแนวหน้าของโลก” ที่มีเครื่องมือวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงครบครัน โดยมีเป้าหมายในการตรวจวัดมลพิษที่ปนเปื้อนในน้ำ ดิน อากาศ และของเสียอันตราย ทั้งที่ปรากฏในมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และไม่ปรากฏแต่ได้รับความสนใจในระดับนานาชาติ ซึ่งน่าจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยในอนาคต

 

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

 

หลักเกณฑ์การส่งผลงาน

 1. ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งผลงานได้คนละไม่เกิน 2 ผลงาน โดยแต่ละผลงานต้อง ประกอบด้วยตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ที่จัดทำขึ้นด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกอบกันในตราสัญลักษณ์เดียว
 2. ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องสะท้อนความเป็นเลิศในการวิเคราะห์ ตรวจวัดมลพิษในสิ่งแวดล้อม และความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยขั้นสูงทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมใน โดยสามารถนำไปใช้งานได้จริงในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องสื่อสารทุกประเภท
 3. ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ที่ส่งเข้าร่วมประกวดต้องเป็นผลงานที่จัดทำขึ้นใหม่ด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียนแบบ คัดลอก ดัดแปลง ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ และผลงานต้องไม่เคยนำไปใช้หรือได้รางวัลจากที่ใดมาก่อน อย่างไรก็ดี หากเกิดข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมประกวด
 4. ผลงานที่ได้รับรางวัลให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสามารถนำไปใช้งาน แก้ไข ดัดแปลง หรือ เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยถือว่าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมีสิทธิ์เป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์และไม่ต้องเสียค่าตอบแทนใดๆ ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืน
 5. การออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องทำด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเท่านั้น

 

เงื่อนไขการส่งผลงาน

 1. ส่งผลงานตราสัญลักษณ์ (โลโก้) เป็นภาพนิ่ง สี ขนาด A4 พิมพ์ผลงานบนกระดาษภาพถ่าย (Photo Glossy) และนำติดบนฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 12×15 นิ้ว พร้อมเขียนแนวคิดอธิบายการออกแบบ ความหมายของแบบ สี และแรงบันดาลใจในการออกแบบ ไม่เกิน 5 บรรทัด ติดด้านหลังผลงาน (1 รูปแบบงานต่อ 1 กระดาษ ขนาด A4)
 2. แนบไฟล์ดิจิทัลต้นฉบับในรูปแบบนามสกุล .AI หรือ .PSD ความละเอียดไม่ต่ากว่า 300 DPI พร้อมระบุ code สี โหมด CMYK หรือ RGB และแบบตัวอักษร (Font) ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยบันทึกใส่แผ่น CD หรือ DVD จำนวน 1 ชุด
 3. กรอกรายละเอียดใบสมัครโดยระบุ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail สามารถ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เพจ FB : EngEnviChula

 

ระยะเวลาในการส่งผลงาน

ส่งผลงานพร้อมใบสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2563

 

ช่องทางการส่งผลงาน

 1. ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งผลงานด้วยตนเอง ได้ที่ ห้องธุรการภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
 2. ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งผลงานทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซอง ดังนี้

เรียน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 พร้อมกับวงเล็บมุมซองว่า “ประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก โดยวันที่ดังกล่าวต้องไม่เกินกำหนดการรับผลงาน)

 

ประกาศผลการตัดสิน

ประกาศผลการตัดสินในวันที่ 24 เมษายน 2563 เพจ FB  : EngEnviChula

 

รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 

 ติดต่อสอบถาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ธุรการภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม           คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร 02-218-6667 ในวันและเวลาราชการ

หลักเกณฑ์ตัดสินการให้คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน ดังนี้

 

รายละเอียด คะแนน
ต้องสะท้อนความเป็นเลิศในการวิเคราะห์ ตรวจวัดมลพิษในสิ่งแวดล้อม และความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยขั้นสูงทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 40 คะแนน
ความสวยงามครบถ้วนขององค์ประกอบหลักการออกแบบ 30 คะแนน
สามารถนาไปใช้งานได้จริงในการประชาสัมพันธ์กับสื่อทุกประเภท 30 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน

 

หมายเหตุ

 1. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผลงาน กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการส่งผลงาน
 2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ไฟล์แนบ
 
ไฟล์
ขนาด
ไฟล์
1
ใบสมัครการประกวดตราสัญลักษณ์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์
226kB