ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนคณะวิศวกรรมศาสตร์ โปรดให้ข้อมูลแนวทางการปรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และการจัดสอบในรายวิชาของท่าน รวมทั้งกรณีที่รายวิชาประสงค์จะให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ช่วยเหลือในการปรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนคณะวิศวกรรมศาสตร์ โปรดให้ข้อมูลแนวทางการปรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และการจัดสอบในรายวิชาของท่าน รวมทั้งกรณีที่รายวิชาประสงค์จะให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ช่วยเหลือในการปรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ผ่านทาง https://forms.gle/VLGVspmpLCqoBw176

ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง แนวทางจัดการเรียนการสอนในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ
อันเนื่องมาจากสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ประสานงานสอบถามเพิ่มเติม: ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 02-218-6330