สำนักงานการทะเบียน จุฬาฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการขอถอนรายวิชา (W) ในระบบออนไลน์ สำหรับภาคการศึกษาปลาย 2562 (สถานการณ์ COVID-19)

สำนักงานการทะเบียน จุฬาฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการขอถอนรายวิชา (W) ในระบบออนไลน์ สำหรับภาคการศึกษาปลาย 2562 (สถานการณ์ COVID-19)

โดยนิสิตต้องดำเนินการตามคู่มือฯ ดังนี้
https://www.reg.chula.ac.th/Withdrawal_Covid19.pdf