ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล สำหรับภาคการศึกษาที่ 3 (ระบบตรีภาค) และภาคฤดูร้อน (ระบบทวิภาค) ปีการศึกษา 2562

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวะแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 จำนวน ๓ ฉบับ ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล สำหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล สำหรับภาคการศึกษาที่ ๓ (ระบบตรีภาค) และภาคฤดูร้อน (ระบบทวิภาค) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในภาวะที่โรค COVID-19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรกำหนดแนวทางการดำเนินการไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งอาจใช้วิธีการสอนสด (Real-time) หรือสอนโดยบันทึกไฟล์ภาพหรือเสียงไว้ล่วงหน้าก็ได้

ข้อ ๒ ให้ผู้สอนวัดและประเมินผลด้วยวิธีการอย่างอื่นแทนการสอบในห้องสอบหรือการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม
การวัดและประเมินผลด้วยวิธีการอย่างอื่นตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ การสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online Examination) การมอบหมายงาน (Assignment) การทำรายงาน (Report) หรือการทำข้อสอบนอกห้องสอบ (Take-home Examination) และให้หมายความรวมถึงการวัดและประเมินผลเป็นระยะระหว่างที่มีการเรียนการสอนด้วย

ข้อ ๓ ในการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination: QE) การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination: CE) การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือการสอบวิทยานิพนธ์หรือการสอบค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา คณะหรือส่วนงานอาจดำเนินการโดยใช้ระบบออนไลน์หรือบูรณาการร่วมกับระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ได้

ข้อ ๔ คณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานอาจกำหนดรายละเอียดหรือแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล สำหรับภาคการศึกษาที่ ๓ (ระบบตรีภาค) หรือภาคฤดูร้อน (ระบบทวิภาค) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับประกาศนี้ก็ได้

ข้อ ๕ กรณีที่มีปัญหาหรือเกิดข้อขัดข้องในการดำเนินการตามประกาศนี้ ให้คณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการได้ตามที่เห็นสมควร

อนึ่ง มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมระบบสนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ไว้แล้ว ผู้สอนสามารถติดต่อประสานขอรับบริการได้ที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานวิทยทรัพยากร หรือติดต่อฝ่ายวิชาการต้นสังกัดของผู้สอน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้จัดให้มีสายด่วนทั้งในและนอกเวลาทำการให้แก่ผู้สอน โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข ๐๖๔-๒๒๔-๑๕๙๑ หรือ Help desk link: m.me/LicChula หรือ ๐๒-๒๑๘ -๐๒๔๒

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)
อธิการบดี

https://www.chula.ac.th/news/28442/