สำนักงานการทะเบียน จุฬาฯ “แจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องของนิสิตและผู้ประสานงาน”

เพื่อลดความเสี่ยงในการเดินทางออกนอกที่พำนักของนิสิต อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสระหว่างบุคคลในช่วงวิกฤติ COVID-19 สามารถดำเนินการคำร้องต่าง ๆ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ในส่วนของนิสิต ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

  • เข้าเว็บไซต์ของสำนักงานการทะเบียน https://www.reg.chula.ac.th/dlforms.html
  • Download คำร้องที่ต้องการยื่น กรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนิสิต พร้อมลงนาม
  • ส่งไฟล์ไปให้ผู้ประสานงานของคณะที่ตนสังกัดทาง Email ตามตารางแนบ
  • รอตอบกลับจากผู้ประสานงานของคณะที่ตนสังกัด ทาง Email

ในส่วนของผู้ประสานงาน ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

  • เมื่อได้รับไฟล์คำร้องจากนิสิตทาง Email แล้ว กรุณาตอบรับสั้น ๆ ว่า “ได้รับคำร้อง จากนิสิตแล้ว  อยู่ระหว่างการดำเนินการ”
  • Download ไฟล์คำร้องของนิสิต เพื่อส่งให้ท่านคณบดีลงนาม เห็นชอบหรืออนุมัติ ตามที่คณะสะดวก  อาจเป็นการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
  • ส่งไฟล์ที่ท่านคณบดีลงนาม แล้วมาที่สำนักงานการทะเบียนทาง less paper
  • เมื่อสำนักงานการทะเบียนดำเนินการแล้ว จะแจ้งกลับไป

ขั้นตอนข้างต้นให้ใช้เฉพาะระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2563 ถึง 12 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

สอบถามรายละเอียเพิ่มเติมได้สำนักงานการทะเบียน E-Mail : webreg@chula.ac.th

สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
ส่ง E-mail มาที่ duangta.b@chula.ac.th

สำนักงานการทะเบียน จุฬาฯ “แจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องของนิสิตและผู้ประสานงาน”