ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ให้ยกเลิกวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ให้ยกเลิกวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์

มีมติให้ยกเลิกวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้แก่ วันที่ 13 เมษายน 2563 วันที่ 14 เมษายน 2563 และวันที่ 15 เมษายน 2563 และให้วันดังกล่าวเป็นวันปฏิบัติงานปกติ

ทั้งนี้ จะพิจารณากำหนดวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563