ประกาศ สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขยายระยะเวลาการถอนรายวิชา (W)

ประกาศ สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง การขยายระยะเวลาการถอนรายวิชา (W)

https://www.reg.chula.ac.th/news/Late_withdrawal_Covid%20270320_th.pdf