จุฬาฯ มอบนวัตกรรมระบบบริการตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19 แบบรวดเร็ว“Chula COVID-19 Strip Test Service” เพื่อสังคมไทย

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 ที่ทำเนียบรัฐบาล ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ มอบนวัตกรรมระบบบริการตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19 เบื้องต้นแบบรวดเร็ว “Chula COVID-19 StripTest Service” ภายใต้โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 100,000 ราย เพื่อทำการคัดกรองให้ประชาชนที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ผ่านพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี โดยมี ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ จุฬาฯ รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดี ด้านการพัฒนางานใหม่และงานนวัตกรรม จุฬาฯ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ผู้ศึกษาวิจัย และ ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม นายกสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (Thailand Tech Startup Association) ร่วมในพิธีมอบระบบดังกล่าว
“Chula COVID-19 Strip Test Service” เป็นนวัตกรรมระบบบริการตรวจคัดกรองโรค COVID-19 แบบรวดเร็ว ซึ่งพัฒนาโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับทีมกลุ่มสตาร์ทอัพนิสิตเก่าจุฬาฯ และเครือข่ายพันธมิตร ภาครัฐและเอกชน ผลงานวิจัยของ รศ.ดร.วรัญญู พูลเจริญ และ ผศ.ภญ.ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท Baiya Phytopharm ซึ่งก่อตั้งโดยทีมสตาร์ทอัพที่บ่มเพาะจากศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) เป็นการบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมในศาสตร์ต่างๆ ทั้งทางการแพทย์ การสาธารณสุข การใช้เทคโนโลยีและข้อมูล การจัดการระบบ โดยนักวิจัยและนวัตกรไทย  ใช้ทรัพยากรภายในประเทศไทย เพื่อลดการระบาดของไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ เป็นผลลัพธ์จากการดำเนินงานตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0  ที่มุ่งหวังให้ประเทศไทยสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม