ทัวร์รายวิชา โดย DR. NATT : รายวิชา 2104585 การพยากรณ์ทางอุตสาหกรรม (Industrial Forecasting)

ทัวร์รายวิชา โดย DR. NATT : รายวิชา 2104585 การพยากรณ์ทางอุตสาหกรรม (Industrial Forecasting) ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวฯ จุฬาฯ