บทความ : วิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสีกับโรคระบาดโควิด-19 (Nuclear and Radiological Engineering with COVID-19 Pandemic)

บทความ : วิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสีกับโรคระบาดโควิด-19 (Nuclear and Radiological Engineering with COVID-19 Pandemic)

โดย ผศ. ดร.พรรณี แสงแก้ว อ. ดร.มนัสวี เลาะวิธี ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และ อ. ดร.ทวีป แสงแห่งธรรม ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ