คณะวิศวฯ รับมอบดอกไม้แสดงความขอบคุณจากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายมกร พงษ์ธนพฤกษ์ เลขาธิการ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้แทนนิสิตเก่าจุฬาฯ มอบดอกไม้ให้แก่ ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ. ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผศ. ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต รศ. ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ  และรศ. ดร.บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ เพื่อเป็นการขอบคุณคณะวิศวฯ จุฬาฯ ที่มีบทบาทในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในวิกฤติโควิด-19