วิศวฯ มั่นใจกลับมาทำงานอย่างปลอดภัยจากโควิด-19

ตามที่จุฬาฯ เริ่มผ่อนปรนให้บุคลากรกลับมาทำงาน โดยแบ่งการทำงานเป็น 2 ระยะ
– ระยะแรก วันที่ 4-21 มิถุนายน 2563 บุคลากรทำงานที่สำนักงานเท่าที่จำเป็น ไม่เกินร้อยละ 40
– ระยะที่สอง วันที่ 22-30 มิถุนายน 2563 บุคลากรทำงานที่สำนักงานเท่าที่จำเป็น ไม่เกินร้อยละ 50

คณะวิศวฯ ได้เตรียมพร้อมเพื่อให้บุคลากรทุกท่านกลับมาทำงานอย่างปลอดภัย โดยมีมาตรการ ดังนี้

ก่อนเข้าสำนักงาน (3S)
– Scan QR Code ไทยชนะ ในการเข้า-ออกอาคาร
– Show แสดงผลการประเมินสุขภาพออนไลน์หรือใบรับรองแพทย์
– Screen ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ผู้ใดมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ไม่อนุญาตให้เข้าภายในอาคาร
– จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าทำงาน

ระหว่างการทำงาน
– จัดเตรียม face shield ให้กับบุคลากร (face shield จัดทำโดย รศ. ดร.บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ และคณะ)
– จัดทำฉากกั้นโต๊ะ

iCanteen โรงอาหารคณะวิศวฯ (ยังไม่เปิดให้บริการ)
– Scan QR Code ไทยชนะ ในการเข้า-ออก
– จัดทำฉากกั้นร้านอาหาร และโต๊ะอาหาร
– จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่าง ๆ